کمیته کسب و کار

  • تعیین وضعیت صنف و اعضا و شرایط کسب وکار از طریق جمع آوری آمار و اطلاعات .
  • پیگیری مربوط به مناقصات داخلی ، پایش و تلاش در جهت برگزاری قانونی مناقصات بگونه ایی که منافع اعضاء به صورت عادلانه و قانونی حفظ و از تضییع حقوقی آنها جلوگیری شود.
  • پیگیری امور مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط اعضاو استفاده از ظرفیت های موجود صنف.

Search