کمیته حقوقی و حل اختلاف

  • بررسی و اظهار نظر در مورد اختلافات احتمالی اعضاء و کارفرمایان و مشاوران.
  • بررسی و اظهار نظر در مورد اختلافات احتمالی اعضاء با یکدیگر و کمک برای رفع اختلافات از طریق کارشناسی یادآوری
  • تلاش جهت تثبیت جایگاه انجمن به عنوان مرجع حل اختلاف و داوری در بین اعضاء و کارفرمایان
  • پذیرش و قبول داوری در موارد ارجاعی

Search