هیات مدیره

فرامرز محسنی شینی
فرامرز محسنی شینی
رییس هیات مدیره
فرامرز محسنی شینیرییس هیات مدیره
امیرمنصور عطایی
امیرمنصور عطایی
نایب رییس هیات مدیره
امیرمنصور عطایینایب رییس هیات مدیره
بهرام غفوری کوچک‌سرایی
بهرام غفوری کوچک‌سرایی
خزانه دار
بهرام غفوری کوچک‌سراییخزانه دار
علی‌اکبر هوشمند
علی اکبرهوشمند
عضو اصلی هیات مدیره
علی‌اکبر هوشمندعضو اصلی هیات مدیره
محمدشفیع رضاخانی
محمدشفیع رضاخانی
عضو اصلی هیات‌مدیره
محمدشفیع رضاخانیعضو اصلی هیات‌مدیره
ایرج طهرانی‌زاده‌چیه
ایرج طهرانی زاده‌چیه
عضو اصلی هیات‌مدیره
ایرج طهرانی‌زاده‌چیهعضو اصلی هیات‌مدیره
آزاده ترابیان
آزاده ترابیان
عضو اصلی هیات‌مدیره
آزاده ترابیانعضو اصلی هیات‌مدیره
بهرام فیاضی سراسکانرود
بهرام فیاضی سراسکانرود
دبیر
بهرام فیاضی سراسکانروددبیر انجمن
ابوالحسن شریعت‌زاده
ابوالحسن شریعت زاده
عضو علی البدل هیات‌مدیره
ابوالحسن شریعت‌زادهعضو علی البدل هیات‌مدیره
سیده فاطمه صحرایی
سیده فاطمه صحرایی
عضو علی البدل هیات‌مدیره
سیده فاطمه صحراییعضو علی البدل هیات‌مدیره

بازرس‌ها

عبدالحمید ملک
عبدالحمید ملک
بازرس اصلی
عبدالحمید ملکبازرس اصلی
والودیا ملک‌خاچاطوریان
والودیا ملک‌خاچاطوریان
بازرس اصلی
والودیا ملک‌خاچاطوریانبازرس اصلی
اسماعیل احمد‌پور
اسماعیل احمد پور
بازرس علی البدل
اسماعیل احمد‌پوربازرس علی البدل

Search