هیات مدیره

علی‌اکبر هوشمند
علی اکبر هوشمند
رییس هیات مدیره
علی‌اکبر هوشمندرییس هیات مدیره
محمد باقر کریمی
محمد باقر کریمی
نایب رییس هیات مدیره
محمد باقر کریمینایب رییس هیات مدیره
سعید بیگلری
سعید بیگلری
خزانه دار
سعید بیگلریخزانه دار
سید مجید احمدی نژاد
سید مجید احمدی نژاد
عضو اصلی هیات مدیره
سید مجید احمدی نژادعضو اصلی هیات مدیره
رضا رسولی
رضا رسولی
عضو اصلی هیات‌مدیره
رضا رسولیعضو اصلی هیات‌مدیره
سرکار خانم آزاده ترابیان
سرکار خانم آزاده ترابیان
عضو اصلی هیات‌مدیره
سرکار خانم آزاده ترابیانعضو اصلی هیات‌مدیره
هادی کهولی
هادی کهولی
عضو اصلی هیات‌مدیره
هادی کهولیعضو اصلی هیات‌مدیره
مجتبی اسلامی
مجتبی اسلامی
دبیر
مجتبی اسلامیدبیر انجمن
محمدرضا بیهقی
محمدرضا بیهقی
عضو علی البدل هیات‌مدیره
محمدرضا بیهقیعضو علی البدل هیات‌مدیره
خسرو میرابیان
خسرو میرابیان
عضو علی البدل هیات‌مدیره
خسرو میرابیانعضو علی البدل هیات‌مدیره

بازرس‌ها

عبدالحمید ملک
عبدالحمید ملک
بازرس اصلی
عبدالحمید ملکبازرس اصلی
احسان ملک
احسان ملک
بازرس اصلی
احسان ملکبازرس اصلی
مهدی یزدان شناس
مهدی یزدان شناس
بازرس علی البدل
مهدی یزدان شناسبازرس علی البدل

Search