هیات مدیره

علی‌اکبر هوشمند
فرامرز محسنی شینی
رییس هیات مدیره
علی‌اکبر هوشمندرییس هیات مدیره
ایرج طهرانی‌زاده‌چیه
امیرمنصور عطایی
نایب رییس هیات مدیره
ایرج طهرانی‌زاده‌چیهنایب رییس هیات مدیره
سعید بیگلری
بهرام غفوری کوچک‌سرایی
خزانه دار
سعید بیگلریخزانه دار
محمد شفیع رضاخانی
علی اکبرهوشمند
عضو اصلی هیات مدیره
محمد شفیع رضاخانیعضو اصلی هیات مدیره
مهدی صیادی
محمدشفیع رضاخانی
عضو اصلی هیات‌مدیره
مهدی صیادیعضو اصلی هیات‌مدیره
خشایار فشارکی
ایرج طهرانی زاده‌چیه
عضو اصلی هیات‌مدیره
خشایار فشارکیعضو اصلی هیات‌مدیره
هادی کهولی
آزاده ترابیان
عضو اصلی هیات‌مدیره
هادی کهولیعضو اصلی هیات‌مدیره
مجتبی اسلامی
بهرام فیاضی سراسکانرود
دبیر
مجتبی اسلامیدبیر انجمن
سید مجید احمدی نژاد
ابوالحسن شریعت زاده
عضو علی البدل هیات‌مدیره
سید مجید احمدی نژادعضو علی البدل هیات‌مدیره
کیوان گل محمدی
سیده فاطمه صحرایی
عضو علی البدل هیات‌مدیره
کیوان گل محمدیعضو علی البدل هیات‌مدیره

بازرس‌ها

عبدالحمید ملک
عبدالحمید ملک
بازرس اصلی
عبدالحمید ملکبازرس اصلی
سیده فاطمه صحرایی
والودیا ملک‌خاچاطوریان
بازرس اصلی
سیده فاطمه صحراییبازرس اصلی
احمد آزموده
اسماعیل احمد پور
بازرس علی البدل
احمد آزمودهبازرس علی البدل

Search