هیات مدیره

علی‌اکبر هوشمند
علی اکبر هوشمند
رییس هیات مدیره
علی‌اکبر هوشمندرییس هیات مدیره
مرتضی توجه
مرتضی توجه
نایب رییس هیات مدیره
مرتضی توجهنایب رییس هیات مدیره
بهرام غفوری
بهرام غفوری
خزانه دار
بهرام غفوریخزانه دار
محمد شفیع رضا خانی
محمد شفیع رضا خانی
عضو اصلی هیات مدیره
محمد شفیع رضا خانیعضو اصلی هیات مدیره
خسرو میرابیان
خسرو میرابیان
عضو اصلی هیات‌مدیره
خسرو میرابیانعضو اصلی هیات‌مدیره
سید مجید احمدی نژاد
سید مجید احمدی نژاد
عضو اصلی هیات‌مدیره
سید مجید احمدی نژادعضو اصلی هیات‌مدیره
بهرام فیاضی
بهرام فیاضی
عضو اصلی هیات‌مدیره
بهرام فیاضیعضو اصلی هیات‌مدیره
مجتبی اسلامی
مجتبی اسلامی
دبیر
مجتبی اسلامیدبیر انجمن
رضا کهولی
رضا کهولی
عضو علی البدل هیات‌مدیره
رضا کهولیعضو علی البدل هیات‌مدیره
امیر رضا صوفی نژاد
امیر رضا صوفی نژاد
عضو علی البدل هیات‌مدیره
امیر رضا صوفی نژادعضو علی البدل هیات‌مدیره
محمد باقر کریمی
محمد باقر کریمی
عضو علی البدل هیات‌مدیره
محمد باقر کریمیعضو علی البدل هیات‌مدیره

بازرس‌ها

عبدالحمید ملک
عبدالحمید ملک
بازرس اصلی
عبدالحمید ملکبازرس اصلی
خشایار فشارکی
خشایار فشارکی
بازرس اصلی
خشایار فشارکیبازرس اصلی
مهدی یزدان شناس
مهدی یزدان شناس
بازرس علی البدل
مهدی یزدان شناسبازرس علی البدل

Search