هیات مدیره

علی‌اکبر هوشمند
علی اکبر هوشمند
رییس هیات مدیره
علی‌اکبر هوشمندرییس هیات مدیره
ایرج طهرانی‌زاده‌چیه
ایرج طهرانی‌زاده‌چیه
نایب رییس هیات مدیره
ایرج طهرانی‌زاده‌چیهنایب رییس هیات مدیره
سعید بیگلری
سعید بیگلری
خزانه دار
سعید بیگلریخزانه دار
محمد شفیع رضاخانی
محمد شفیع رضاخانی
عضو اصلی هیات مدیره
محمد شفیع رضاخانیعضو اصلی هیات مدیره
مهدی صیادی
مهدی صیادی
عضو اصلی هیات‌مدیره
مهدی صیادیعضو اصلی هیات‌مدیره
خشایار فشارکی
خشایار فشارکی
عضو اصلی هیات‌مدیره
خشایار فشارکیعضو اصلی هیات‌مدیره
هادی کهولی
هادی کهولی
عضو اصلی هیات‌مدیره
هادی کهولیعضو اصلی هیات‌مدیره
مجتبی اسلامی
مجتبی اسلامی
دبیر
مجتبی اسلامیدبیر انجمن
سید مجید احمدی نژاد
سید مجید احمدی نژاد
عضو علی البدل هیات‌مدیره
سید مجید احمدی نژادعضو علی البدل هیات‌مدیره
کیوان گل محمدی
کیوان گل محمدی
عضو علی البدل هیات‌مدیره
کیوان گل محمدیعضو علی البدل هیات‌مدیره

بازرس‌ها

عبدالحمید ملک
عبدالحمید ملک
بازرس اصلی
عبدالحمید ملکبازرس اصلی
سیده فاطمه صحرایی
سیده فاطمه صحرایی
بازرس اصلی
سیده فاطمه صحراییبازرس اصلی
احمد آزموده
احمد آزموده
بازرس علی البدل
احمد آزمودهبازرس علی البدل

Search