عضویت در سازمانها و نهادها

وزارت نیرو

عضویت در کمیته فنی طرح استاندارد

عضویت در کمیته استاندارد آب

عضویت در کمیته استاندارد فاضلاب

عضویت در کمیته استاندارد محیط زیست

عضویت در کمیته نظام فنی و اجرایی

عضویت در کمیته تجهیزات

شرکت مادر تخصصی ساتکاب
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
فدراسیون صنعت آب ایران
شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفه‌ایی کشور
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

Search