آیین نامه عضویت در انجمن صنفی شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب:

ماده 1. مشخصات شرکت متقاضی

1. شركت از نوع شركت فعال در صنعت آب و فاضلاب بوده و به¬منظور انجام كارهاي مهندسي و مديريت اجراي تصفيه¬خانه¬ها و تلمبه¬خانه¬هاي آب و فاضلاب، خطوط انتقال و شبكه¬هاي توزيع و جمع¬آوري فاضلاب و شركت¬هاي بهره¬برداري كننده از سامانه¬هاي آب و فاضلاب و شركت¬هاي توليدكننده و سازندة مواد، مصالح و تجهيزات مورد نياز سامانه¬هاي آب و فاضلاب كه در ايران و طبق قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده باشند.
2. سهام شرکت باید متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی ایرانی باشد.
3. رقم ثبت شده سرمایه شرکت از پنجاه میلیون ریال کمتر نباشد.
4. در ایران دارای دفتر و محل کار باشد. این دفتر می¬بایستی به عنوان مرکز قانونی فعالیت شخصیت حقوقی متقاضی عضویت، در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد.
5. شرکت و کلیه سهامداران آن در حد اطلاع هیئت مدیره انجمن منزه از سوءاشتهار باشند.
6. مدیر عامل شخصیت حقوقی متقاضی عضویت می¬بایستی دارای تحصیلات دانشگاهی حداقل در سطح لیسانس و دست کم دارای پنج سال سابقه کار مستند باشد.
7. اعم از اینکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره شرکت باشد یا نباشد عضویت حداقل یک نفر مهندس( با تحصیلات دانشگاهی حداقل لیسانس ) در رشته¬های مرتبط با صنعت در ترکیب هیئت مدیره ضروری است.
• تبصره 1 : موسسات پیمانکاری موفق و شاخص و مدیریت¬های مجرب با تحصیلات لیسانس غیر مهندسی مستثنی از موضوع این ماده بوده و تقاضای عضویت آنها، ضمن رعایت سایر نکات و موارد آیین نامه حاضر، با تشخیص و تصویب هیئت مدیره انجمن پذیرفته خواهد شد.
8. سوابق اجرایی: شركت¬هاي از نوع فعال در مهندسي و مديريت اجراي پروژه با داشتن سابقه يك قرارداد تحويل موقت شده به¬مبلغ حداقل پنج ميليارد ريال و شركت¬هاي از نوع ارائه دهنده خدمات بهره برداري با داشتن حداقل يك قرارداد بهره¬برداري با حداقل مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون ريال و حداقل به مدت يك سال و رضايت¬نامه از كارفرما و شركت¬هاي توليدكننده و سازنده مواد، مصالح و تجهيزات داراي حسن شهرت و با داشتن حداقل معرفي¬نامه از 3 شركت عضو، مي¬توانند متقاضي عضويت در انجمن شوند.
• تبصره 2: در غير اين صورت هيئت مديره مجاز است در صورت داشتن شناخت از سوابق كاري و حسن شهرت شركتي و بدون نياز به ارائه مدارك تقاضاي عضويت شركت را مورد تصويب قرار دهد.

 

ماده 2. اعضا وابسته

ممکن است برخی از شرکت¬های متقاضی دارای کلیه شرایط عضویت مندرج در بند ح ماده 1 نباشند. در اینصورت، به عنوان اعضا وابسته عضوگیری می¬شوند.
شرکت¬های وابسته همانند سایر اعضا بوده به استثنا اینکه حق رای نداشته و در صورت درج نام و آرم انجمن در اوراق یا سایر مدارک خود( سربرگ، سایت، بروشور و ... ) موظف به ذکر عنوان " عضو وابسته انجمن " می¬باشند.
اعضا وابسته 50% حق ورودیه و حق عضویت ماهیانه را نسبت به اعضای رسمی پرداخت خواهند نمود.
چنانچه هر یک از اعضا وابسته انجمن حائز شرایط عضویت شدند با درخواست مجدد به عضویت انجمن درخواهند آمد.

 

ماده 3. نحوه تقاضای عضویت

متقاضی عضویت انجمن باید مدرک درخواست عضویت را از دبیرخانه انجمن دریافت و تکمیل نموده و پس از امضاء و مهر موسسه مربوطه تسلیم دفتر انجمن بنماید.
تقاضای عضویت باید همراه مدارک زیر باشد:
1. یک نسخه از روزنامه رسمی کشور حاوی آگهی تاسیس شرکت و یک نسخه روزنامه رسمی دال بر آخرین تغییرات شرکت و یک نسخه از اساسنامه شرکت
• تبصره 3: متقاضی عضویت متعهد است پس از آنکه به عضویت انجمن پذیرفته شد، هر نوع تغییرات بعدی در وضعیت مدیریت و اساسنامه و ورود و خروج سهامداران جدید و انحلال و غیره را به انجمن اعلام نماید.

2. یک نسخه از بیلان آخرین سال مالی فعالیت شرکت. ( اظهارنامه مالیاتی )
3. فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی سهامداران و گواهی سوابق تجربی مدیران
4. صورت کلیه کارهای انجام شده و یا در دست انجام با ذکر شماره، مبلغ و مدت پیمان نام و نشانی کارفرما و محل انجام کار
5. فتوکپی از مدارک مربوط به رتبه¬بندی تشخیص صلاحیت پیمانکاران
6. معرفی¬نامه با متن مورد قبول از یک عضو انجمن که حداقل دو سال از مدت عضویت آن گذشته باشد
7. فتوکپی از تشویق¬نامه و تقدیرنامه¬ها و نسخه¬ای از مقالات و انتشارات احتمالی که توسط خود متقاضی یا هر یک از سهامداران آن نوشته شده باشد. ( در صورت وجود )

ماده 4 . مراحل و نحوه رسیدگی به تقاضای عضویت

1. کمیسیون عضویت( که اعضا آن شامل دبیر، یک عضو هیئت مدیره و یکی از بازرسین که توسط هیئت مدیره انتخاب شده اند) به تقاضا و مدارک پیوست آن رسیدگی کرده، در صورتی که لازم باشد نماینده خود را به محل دفتر مرکزی متقاضی اعزام و مدیران مربوطه را به مصاحبه دعوت و اصل مدارک تسلیمی را جهت مطابقت با رونوشت یا فتوکپی آنها مطالبه خواهد نمود. کمیسيون به طریقی که صلاح بداند مبادرت به تحقیق و تکمیل اطلاعات درخصوص متقاضی عضویت و مدیران مربوطه نموده نهایتاً نظر خود را به هیئت مدیره انجمن اعلام خواهد کرد.

2. قبول یا رد عضویت متقاضی بر اساس ضوابط آیین نامه موکول به گزارش کمیسیون عضویت و تصویب هیئت مدیره انجمن خواهد بود.

3. در موارد رد تقاضای عضویت، شخصیت حقوقی متقاضی می‌تواند پس از رفع ایرادات مطرح شده یا انقضای شش ماه از تاریخ رد تقاضای قبلی، تقاضای عضویت خود را تجدید کند.

4. در صورت قبول عضویت، شرکت متقاضی پس از رویت اساسنامه انجمن و آیین نامه به منظور حصول اطمینان از آگاهی نسبت به مفاد و تعهد بر اجرای آنها کتبا قبولی و تعهد خود را اعلام نماید.

ماده 5 . ورودیه و حق عضویت سالیانه

1. مبلغ ورودیه برای عضویت معادل آخرین مصوبه مجمع خواهد بود.

2. حق عضویت سالیانه: میزان حق عضویت سالیانه مطابق مبلغ مندرج در آخرین مصوبه مجمع انجمن است و متقاضی بایدحق عضویت سال اول را در زمان قابل قبول کمیسیون عضویت و حق عضویت سال‌های بعد را بصورت سه ماهه و در چهار نوبت در سال به انجمن بپردازد.

ماده 6 . مقررات متفرقه

1. درج مراتب عضویت هر شخصیت حقوقی عضو انجمن با عنوان عضو انجمن صنفی شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب در سر کاغذ و اوراق مکاتباتی و تابلوهای آن مجاز می‌باشد‌، در موارد تعلیق یا لغو عضویت‌، شخصیت حقوقی مزبور موظف به حذف عبارت فوق از اعلانات و سر کاغذهای خود می‌باشد.

2. چنانچه یکی از اعضای انجمن مخالف اساسنامه و یا آیین‌نامه حاضر و یا مصوبات مجمع عمومی و یا هیئت مدیره عمل نماید و یا اقداماتی بعمل آورد که به تشخیص هیئت مدیره مخالف حیثیت صنفی و اساسنامه و آیین‌نامه عضویت انجمن باشد و یا آنکه از اجرای تصمیماتی که قبلاً به اطلاع او رسیده و قبولی خود را اعلام داشته و یا طبق اساسنامه ملزم به پذیرش آن بوده است، خودداری نماید، موضوع در هیئت مدیره انجمن مطرح و هیئت مدیره راساً و یا با ارجاع موضوع به یکی از کمیسیون های ذیصلاح مراتب را رسیدگی نموده و متناسب با موضوع تخلف تصمیماتی از قبیل اخطار یا تعلیق عضویت برای مدتی معین اتخاذ خواهد کرد و یا تصمیم به لغو دائم عضویت خواهد گرفت که به مجمع عمومی عادی یا عادی فوق‌العاده جهت تصمیم گیری ارجاع خواهد شد.

3. چنانچه عضویت یکی از اعضا ء طبق اساسنامه و آیین نامه‌های انجمن لغو گردد، پس از یکسال از تاریخ لغو عضویت مجاز به درخواست عضویت مجدد خواهد بود. بدیهی است پذیرش مجدد منوط به منتفی شدن دلیل الغاء عضویت قبلی است.
این آیین نامه مشتمل بر شش ماده،20 بند و 3 تبصره می‌باشد که در جلسه مورخ 31/03/91 مجمع عمومي فوق‌العاده به تصویب رسید.

آیین‌‌نامه تعیین حق عضویت سالیانه انجمن صنفی شرکت‌‌های صنعت آب و فاضلاب:

نظر به این که هزینه‌های سالیانه امور اجرایی عادی انجمن صنفی تنها از طریق دریافت ورودیه و حق عضویت سالیانه امکان‌پذیر است، دستورالعمل زیر جهت ارائه به مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی و اخذ مصوبه لازم پیشنهاد گرديد.

1- ورودیه: مبلغی است که تنها یک بار در بدو ورود به انجمن صنفی و پس از طی مراحل قانونی قبولی عضویت پرداخت می گردد. این مبلغ معادل یک برابر مبلغ ثابت حق عضویت سالیانه پیشنهاد می‌گردد.

2- حق عضویت: با توجه به برخورداری اعضای انجمن از خدمات و مزایای عضویت در انجمن صنفی متناسب با میزان کارکرد سالیانه، پیشنهاد می‌گردد که حق عضویت سالیانه تابعی از کارکرد سالیانه شرکت‌ها باشد. همچنین نظر به ضرورت احترام به حق اعضای انجمن در عدم اظهار اطلاعات خود، این حق عضویت تابعی از سقف مجاز کارکرد شرکت ها با توجه به رتبه‌بندی آنها در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار داده شده است.

پیشنهاد حاضر این حق عضویت را به صورت مبلغی ثابت + مبلغی متغیر که تابع سقف مجاز قرارداد و کارکرد است منظور کرده است:
حق عضویت سالیانه عبارتست از K+(0.0002/N)*(T1+T2+T3+T4) که در آن K مبلغ ثابت معادل 50،000،000ریال(پیشنهادی)، N متوسط مدت انجام پروژه‌ها (که معادل 4 سال در نظر گرفته شده است)، T1، T2، T3 و T4 به ترتیب سقف کار مجاز در رشته‌های آب، تاسیسات و تجهیزات، تولید و طرح و ساخت می‌باشد.
• تبصره 1: سقف کار انجام شده توسط تولید کنندگان معادل رشته آب در نظر گرفته شده است.

تبصره 2: سقف کار انجام شده در طرح و ساخت معادل رشته آب در نظر گرفته شده است.

با این ترتیب هر شرکت در سال مبلغ 50000000 ریال (ثابت) + دو در ده هزار کارکرد سالیانه را پرداخت خواهد نمود که در آن کارکرد سالیانه معادل یک چهارم کل سقف مجاز کارکرد در زمینه آب، تاسیسات و تجهیزات، تولید و طرح و ساخت منظور شده است.

تبصره 3: کارکرد در زمینه‌های دیگر در حق عضویت سالیانه این انجمن منظور نخواهد شد.

تبصره 4: هر شرکت در صورت تمایل می‌تواند با ارائه کپی برابر اصل آخرین اظهارنامه رسمی سالیانه، نسبت به اصلاح سقف کارکرد خود اقدام کند. در این صورت سقف کارکرد سالیانه معادل سقف کارکرد واقعی سالیانه بر اساس اظهارنامه رسمی یا 50 درصد سقف مجاز کارکرد سالیانه( هر کدام که بیشتر باشد) خواهد بود.

تبصره 5: با توجه به اینکه سقف کار مجاز رشته‌های مربوط، همزمان با اخذ رتبه در سال‌های مختلف تغییر می‌کند، سقف کار شرکت‌ها در ابتدای هر سال مالی( مهر ماه هر سال )بازنگری شده و مبنای محاسبه حق عضویت سالیانه شرکت قرار خواهد گرفت.

تبصره 6: چنانچه رتبه شرکت قبل از پایان سال مالی تغییر یافته باشد، تغییرات حاصله در حق عضویت متناسب با تغییرات رتبه و سقف کار مجاز از ابتدای سال مالی جدید اعمال خواهد شد.

اين دستور العمل در تاريخ 10/28 /1400در مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده با راي حاضرين در مجمع به تصويب رسيد.

تماس با ما

با ما در تماس باشید

22005552 - 021

و یا به ما ایمیل بزنید

info@wwcs.ir

Search