اخبار

هفتاد و هفتمین جلسه هیات مدیره

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عصر شنبه جلسه هفتاد و هفتم هیات مدیره با موضوعات متنوع گزارش نمایشگاه آب و فاضلاب تهران ،خودارزیابی عملکرد هیات مدیر ،گزارش اقدامات کمیته نظام فنی و اجرایی انجمن به صورت مجازی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه در خصوص موضوعات توسعه عضویت رسته بهره برداران و حضور و مشارکت انجمن در هفدهمین نمایشگاه آب و فاضلاب و همایش های جانبی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد توسط دبیر خانه در این خصوص ضمن ارسال فراخوان، پیگیری های لازم را انجام دهد.
در ادامه حاضران پیشنهادات خود را جهت طرح توسط نماینده انجمن در جلسه فی مابین نهاد تعامل و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام نمودند. جلسه مذکور قرار است روز دوشنبه جاری برگزار گردد.
از دیگر موضوعات مهم این جلسه خود ارزیابی عملکرد ارکان داخلی انجمن توسط هیات مدیره بود که در 5 سر فصل (گزارش کمیته ها و رسته های داخلی انجمن، کمیته های بیرونی انجمن، میزان مشارکت اعضای هیات مدیره در جلسات و موضوعات محوله ، گزارش وضعیت مصوبات و منابع مخارج انجمن) ارائه گردید پس از تبادل نظر مقرر شد در ادامه این گزارش، برای تحلیل دقیق تری از کارایی و اثربخشی عملکرد انجمن، از مدل ارزیابی تشکل های عضو اتاق ، وضعیت پایبندی به آیین نامه ها و منشور اخلاق حرفه ای داخلی انجمن و میزان مشارکت در میزان تولید محتوا نیز استفاده شده و پیش نویس آن در جلسه آتی ارائه گردد.
موضوع بررسی اقدامات کمیته نظام فنی و اجرایی انجمن به جلسه آتی موکول گردید.

Search