اخبار

مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

به پیوست تصویر بالا آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 1400/09/27 در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن که در روز سه شنبه مورخ 1400/10/28 از ساعت 15 لغایت 18 در اتاق بازرگانی ایران منعقد می باشد تقدیم حضور می گردد.

Search