اخبار

گزارش جلسه 76 هیات مدیره

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


عصر شنبه جلسه هفتاد و ششم هیات مدیره با موضوعات متنوع ، گزارش مالی انجمن، بررسی ارزیابی عملکرد هیات مدیره ، ارزیابی نمایشگاه آب و فاضلاب تهران و گزارش کمیته رسته بهره برداران بر گذار گردید.
از موضوعات مهم این جلسه حضور رییس کمیته بهره برداران انجمن به نمایندگی از اعضای رسته در جلسه هیات مدیره و ارایه گزارشی در شش سر فصل به جلسه هیات مدیره بود. از عمده تصمیمات این بخش ، اجرای اقداماتی برای افزایش تعداد اعضا رسته از درون و بیرون انجمن با همکاری ریئس رسته و دبیرانجمن طرح ریزی گردید و از طرفی دیگر مطالعه و پیگیری گزارشات و تعریف اقدامات اجرایی در خصوص گزارشات کارشناسی شده رسته، توسط ارکان انجمن مورد درخواست و توافق قرار گرفت.

سر فصل های گزارش رسته مربوطه به شرح زیر می باشد:

اهم فعالیت های انجام شده رسته بهره برداران:
1- برنامه ریزی جهت عضویت پیمانکاران فعال در حوزه ی بهره برداری در انجمن
2- پیشنهاد عضویت نماینده انجمن در کمیته حل اختلاف قراردادها با شرکت های دولتی
3- حضور در کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران با معرفی نماینده از طرف رسته
4- ارائه ی نظرات و پیشنهادات اصلاحی روی فهرست بهای واحد پایه شبکه توزیع آب
5- انجام نامه نگاری و درخواست جلسه از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در رابطه با مشکلاتی که شرکت های تابعه ی آن با سلب اختیارات پیمانکاران بهره برداری در رابطه با موضوع نیروی انسانی به وجود آورده اند.
6- تشکیل جلسات متعدد و ارائه نکته نظرات اصلاحی بر روی پیش نویس قرارداد "بن"

Search