اخبار

جلسه کمیته حل اختلاف انجمن صنفی آب و فاضلاب کشور

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 طی جلسه برگزار شده در تاریخ 29 خردادماه 1400 توسط اعضای کمیته حقوقی و حل اختلاف انجمن صنفی آب و فاضلاب کشور

 

به مواردی از جمله بررسی پرونده های قرار داد زون های روستایی ، بررسی پیشنویس دستور العمل حل اختلافات قراردادی شرکت مهندسی و بررسی آیین نامه داخلی کمیته و تعیین اهداف و برنامه های کمیته پرداخته شد

Search