اخبار

جلسه هفتاده و سوم هیات مدیره

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عصر دیروز جلسه 73 هیات مدیره انجمن با دستور ذیل تشکیل گردید:
1- گزارش مصوبات جلسه پیش
2- گزارش بررسی پیش نویس آیین نامه حل اختلاف
3- گزارش اقدامات انجام شده برای فعال سازی کمیته فنی شرکت آب و فاضلاب
4- گزارش جلسات کمیته ها و نمایندگان بیرونی انجمن

از موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی و تاکید حاضران قرارگرفت ضرورت تهیه دستور کار و ساختار پیشنهادی برای کمیته فنی آب و فاضلاب وزارت نیرو بود که نهایی سازی آن به دو تن از اعضای هیات مدیره محول گردید. در ادامه مقرر شد خود ارزیابی عملکرد هیات مدیره در سال مالی گذشته در جلسه آتی در دستور کار قرار گیرد.
ضمنا موضوع همکاری با کمیسیون بیمه مالیات اتاق بازرگانی و بررسی امکان حضور انجمن در هیات های حل اختلاف بیمه و مالیات مورد تبادل نظر و بحث قرار گرفت.
انعکاس خواسته های انجمن به مبادی مرتبط با موضوع فعالیت انجمن نیز از دیگر موضوعات مهم مورد تبادل نظربود.

Search