اخبار

جلسه هشتاد و دوم هیات مدیره

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عصر شنبه جلسه هشتاد و دوم هیات مدیره با موضوعات متنوعی مانند:
بررسی گزارش فعالیتهای فدراسیون آب
برنامه ریزی مجمع عمومی سالیانه و فوق العاده
بررسی عضویت جدید
ادامه بررسی و تحلیل فضای کسب و کار صنعت آبفا و اولویت بندی مسائل و مشکلات مبتلا به و تعیین اقدامات ضروری و نحوه اقدامات
به صورت مجازی برگزار گردید.
در این جلسه علاوه برموضوعات مهم فوق در خصوص موضوع امکان تهاتر نفت با بهای اجرای برخی پروژه های عمرانی حوزه آب و فاضلاب" و "بررسی دلایل عدم اعلام شاخص تعدیل توسط سازمان برنامه" مورد بحث قرارا گرفت و مقرر شد کمیته ای از منتخبان هیات مدیره و دبیر بررسی های لازم را در خصوص تهاترانجام داده و گزارش مربوطه را در جلسه آتی ارایه نمایند. از دیگر موضوعات مهم مورد بررسی پیش نویس آیین نامه مربوط به ماده 47 شرایط عمومی پیمان بود که مقرر شد طی هفته جاری نظرات هیات مدیره ارایه و توسط رییس کمیته نظام فنی و اجرایی انجمن جمع بندی و انعکاس یابد.

Search