اخبار

بیست و دومین جلسه هیات مدیره

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

صبح امروز بیست و دومین جلسه هیات مدیره انجمن با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید

در این جلسه ضمن مرور اخبار و موضوعات مهم صنفی و نحوه انعکاس رویکرد انجمن نسبت به آنها ، به گفتگو پیرامون گزارش پیش جلسه های برگزار شده برای طرح موضوعات مختلف صنعت احداث با نهاد تعامل  پرداخته شد.جلسه نهاد تعامل دولت و بخش خصوصی قرار است طی ماه جاری برگزار گردد.
 

Search